© Copyright 2019 GREEN DROPS - All Rights Reserved

 Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от "Гриин Дропс" ЕООД, едноличен търговец, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202982524, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Любен Каравелов" №43.

“Гриин Дропс” ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

1. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със сайта www.green-drops.com, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

2. Определения

2.1. лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2.2. обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

2.3. администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

2.4. Сайт - www.green-drops.com (включително заглавна страница и подстраници);

2.5. основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

3. Какви лични данни събираме

Услугите, предлагани чрез Сайта, се предоставят на регистрирани и нерегистрирани потребители. Личните данни, които събираме за тези две категории потребители, са различни по обем.

Лични данни, които Вие ни предоставяте при регистрацията на профил в Сайта:

Регистрацията на профил в нашия Сайта Ви дава възможност да използвате по-широк спектър от услуги. При регистрацията събираме лични данни, които Вие ни предоставяте, а именно: имейл адрес, парола, прякор, име и фамилия, образование, длъжност, местопребиваване, пол и дата на раждане. Данните, които са задължителни за регистрацията ви са: e-mail. Всички останали данни, които ни предоставяте при регистрацията си, се предоставят по Ваше желание.

Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители:

По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки ("Cookies'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Бисквитките, които използваме, са следните видове: (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате Сайта. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват Сайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори, които биха могли да представляват интерес за Вас; (2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашия Сайт възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за влизане, както и да се запаметят предпочитаните от Вас настройки; (3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на Сайта. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в Сайта. Те са анонимни - не могат да ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове.

Уеб указатели (Web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

4. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите лични данни

Данните, които са задължителни за регистрацията на профил в Сайта ни, обработваме на основание на договорните ни отношения, регулирани от нашето т.нар. Потребителско споразумение (Условия за използване на услугите на WWW.GREEN-DROPS.BG), по силата на което Ви предоставяме редица услуги. Тези данни ние използваме за нуждите на регистрацията и поддръжката на профила Ви; за предоставяне на специфични услуги, които са достъпни само след регистрация, включително: за писане на коментари и публикуване на материали в подстраницата; за използване на електронната ни поща на office@green-drops.bg; за участието Ви в организирани от нас игри, в които сте се включили, в това число за предоставяне на награди; за разрешаване на спорове и за отстраняване на възникнали проблеми; за комуникация с Вас, в това число за да Ви информираме за промени в Условия за използване на услугите на WWW.GREEN-DROPS.BG и политиките, свързани с използването на предоставяните от нас услуги.

Данните, които ни предоставяте при регистрацията си, и чието предоставяне не е задължително с оглед на регистрацията, ние обработваме на основание на Вашето съгласие. Тези данни при съгласие от Ваша страна могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на наши услуги и на услуги на наши партньори, както и за предоставянето на други допълнителни услуги.

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме на основание на Вашето съгласие, за следните цели: за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт; за маркетингови цели, включително за персонализирани реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.

За целите на директния маркетинг на наши продукти и на продукти на наши партньори, както за предоставяне на персонализирани реклами, в определени случаи ние обработваме автоматизирано Вашите лични данни, а именно чрез профилиране.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.

Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове (включително техните служители и подизпълнители);

Лица, предоставящи технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители).

Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

Ние не прехвърляме Ваши лични данни извън територията на Европейския съюз, в това число не получаваме данни от бисквитки от страни извън Европейския съюз, нито ние предоставяме такъв достъп в страни извън Европейския съюз.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Сайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашите лични данни.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

6. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт, изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Сайта или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите лични данни не се предоставят за ползване възмездно на когото и да е било без изричното Ви съгласие за това.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни.

7. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи. Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали използваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, в случай е осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес

Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

Данните за връзка с нас са: тел.: +359 885 031122, електронна поща: office@green-drops.com, интернет страница: www.green-drops.com.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни.

This website was created with Mobirise