© Copyright 2019 GREEN DROPS - All Rights Reserved

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Грийн Дропс“ ЕООД, гр. София, ул. Велико Търново 37, ЕИК 202982524 и Посетителите на сайта www.green-drops.com и facebook.com/greendropsproducer (наричани заедно по-долу за краткост Страниците). 

Чл. 2. Страниците на Грийн Дропс предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми от областта на биологията, медицината, диетологията, храните и хранителните добавки.
Чл. 3. (1) Всички публикации в Страниците са изключителна интелектуална собственост на Грийн Дропс и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Грийн Дропс, включително не могат да бъдат копирани в блогове на трети лица или сайтове.
(2) Изображенията в Страниците на Грийн Дропс и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Грийн Дропс не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Грийн Дропс.
Чл. 4. (1) Грийн Дропс не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страниците чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.
Чл. 5. Грийн Дропс предоставя достъп до съдържанието на Страниците според обичайната търговска практика.
Чл. 6. (1) Грийн Дропс предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от Грийн Дропс на сайта му.
(2) Грийн Дропс не изпраща пароли или друга идентифицираща информация и не изисква задължителна регистрация за използване на Страниците от Посетителите.
Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Грийн Дропс, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страниците.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им от Грийн Дропс.
Чл. 8. Грийн Дропс има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Грийн Дропс.
Чл. 9. (1) Грийн Дропс предоставя достъп до съдържанието на Страниците такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страниците водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Грийн Дропс не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.
(3) Грийн Дропс не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страниците и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Грийн Дропс при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.
Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Септември 2016г.

Web page was started with Mobirise